Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: správci jsme my jakožto fyzické osoby, jmenovitě:

Michaela Hrubá, provozovna Studio Mix – Náměstí 22, 751 01 Tovačov I-Město IČO: 69992517

kontaktní údaje: info@studiomix.cz, +420 603 816 097

Rozsah zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail kontakt, telefonní kontakt

* Zdroje osobních údajů: Vaše osobní údaje získáváme naší vzájemnou e-mailovou komunikací, případně komunikací po telefonu, osobně apod. to vše se děje z Vaší iniciativy, která je projevem Vaší svobodné vůle.

Účel zpracování osobních údajů:
– emailová komunikace s klienty, objednávky a dotazy.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, přístup k emailu je zabezpečen jménem a heslem. A systém (počítač) je chráněn antivirovým systémem.

Doba zpracování osobních údajů:
Každý kontakt je v emailu ponechán pouze po nezbytně nutnou dobu naší vzájemné komunikace, stejně tak je nakládáno s telefonním kontaktem, který bude stejně jako emailová komunikace neprodleně smazána po skončení smluvního vztahu, nebo v případě Vašeho přání bude takto učiněno neprodleně.

Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka OÚ.

V souladu s ustanovením v GDPR může správce bez souhlasu vlastníka OÚ údaje zpracovávat pokud:

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník OÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka OÚ.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby
Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.
V ostatních případech je ke zpracování OÚ potřebný souhlas vlastníka OÚ udělený za podmínek GDPR.* Vaše práva vyplývající z GDPR:

Subjekt údajů (Vy) má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.